មួកខ្លី និងការបើកសៀគ្វី

Jl-208 photocell shorting cap គឺអាចអនុវត្តបានចំពោះភ្លើងបំភ្លឺពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងភ្លើងបំភ្លឺលំនៅដ្ឋាន។គម្របសៀគ្វីបើកចំហ JL-209 ត្រូវបានជំនួសសម្រាប់អំពូលភ្លើងដែលបិទជាបណ្តោះអាសន្ន។