ട്വിസ്റ്റ് ലോക്ക് ഫോട്ടോസെൽ സെൻസറുകൾ

ആംബിയൻ്റ് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിംഗ് ലെവലിന് അനുസൃതമായി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിംഗ്, ഗാർഡൻ ലൈറ്റിംഗ്, പാസേജ് ലൈറ്റിംഗ്, ഡോർവേ ലൈറ്റിംഗ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഫോട്ടോകൺട്രോളർ JL-214/224 സീരീസ് ബാധകമാണ്.